ผลบุญต่างกัน !! การให้ธรรมทานมากถึง ๑๐๐ ครั้ง กับการให้ “อภัยทาน” แค่เพียงครั้งเดียว !!

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่…