พึ่งระวัง “กรรม” ที่บาปหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา ห้ามทำเป็นเด็ดขาด !!

อนันตริยกรรม ๕ ๑. มาตุฆาต ฆ่ามารดา ๒. ปิ…