ยังไม่มี “สติ” ก็เรียกว่ายังไม่ถึงศาสนา โดย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

สติ จิตเป็นของสูง ๆ ตํ่า ๆ คือ ฝึกหัดไม่…