เร่งปฎิบัติกันเถิด !! เมื่อสิ้นภัทรกัปนี้แล้ว จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกเลย นานถึงไหนต้องมาดู !!

ภควา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศน…