“ตายแล้วไปไหน” ไม่น่าจะเป็นที่ข้องใจ เพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วอย่างละเอียดว่า..

ความจริงปัญหาเรื่องตายแล้วไปไหนนี้ ไม่น่…